Søknadsskjema Aktiv i idrett 2022

Aktiv i idrett (Inkludering i idrettslag) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) via NIF der målet er å få flere barn og unge skal få delta i idrettslag og oppleve idrettsglede

Dette er en tilskuddsordning idrettslag i Drammen kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne for barn og unge mellom 6- 19 år.

Drammen Idrettsråd  forvalter denne ordningen og utlyser ny søknadsrunde for 2022.
Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Idrettslag  oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun idrettslag i Drammen som kan søke til Drammen Idrettsråd.

Mål og målgrupper:
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Søknadsberettigede tiltak:
• Ukentlig idrettstilbud
• Idrettstilbud over en kort periode
• Åpen hall
• Ferietilbud eller engangstilbud
• Andre tiltak/aktiviteter som inkluderer målgruppen
• Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag

Kriterier
Krav til tiltaket:
Tiltaket skal være åpent for alle barn og unge å delta på, ikke bare for idrettslagets medlemmer
Tiltaket skal være gratis eller ha lav kostnad
Tiltaket skal organiseres lokalt og foregå i nærmiljøet det rekrutteres fra
Tiltaket skal søke å nå målgruppen som beskrevet over
Tiltaket skal være forankret i styret ved styrevedtak i tillegg til en inkluderingsansvarlig
Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
Krav til politiattest

«Aktiv i idrett«: Søknadsskjema 

NB! Det er kun vedlagt søknads- og budsjettmal som skal benyttes.

Budsjettmal for 2022: Budsjettmal-inkludering-i-il (1)
(budsjett, eksempel på budsjett og regnskapsmal)

Søknadsfrist er  fredag 18. februar 2022

Rapportering
Rapporteringsfrist: 31.desember  2022
Forutsetning for behandling av ny søknad, forutsetter at frist for rapportering er overholdt.
Tiltaksmidler som ikke er benyttet skal tilbakeføres Drammen Idrettsråd.

Ved spørsmål ta kontakt med :
Janne Cecilie Hafskjold samfunnsutvikling idrett
Mobil: 907 47 501/ kontor: 32 20 82 13
www.drammenir.no Facebook Twitter Instagram

Tusen takk for at ditt idrettslag vil gjøre en ekstra innsats for å øke mangfoldet i norsk idrett!

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram