Søknadskriterier og skjemaer

«Aktiv i idrett» er en tilskuddsordning som idrettslag kan søke på for å tilby aktivitet som er åpne og gratis for barn og unge mellom 6- 19 år.

Idrettstilbudet i Drammen er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi.

Drammen Idrettsråd utlyser NY søknadsrunde til «AKTIV I IDRETT» for 2021 (Inkludering i idrettslag) 

Søknadsfrist for å søke «aktiv i idrett» er satt til  fredag 26.02.2021

NB! Det er kun vedlagt søknads- og budsjettmal som skal benyttes.

Søknader fra utsatte kommunedeler  prioriteres.  Ukentlige tiltak prioriteres.

Nye idrettslag som ønsker å søke tilskuddsordningen, oppfordres til å ta kontakt med DIR i forkant av søknadsfrist. Søker  oppfordres  til å gjøre seg godt kjent med søknadskriteriene.

Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun Drammensklubber(Nye Drammen) som kan søke til Drammen Idrettsråd. Det oppfordres til å søke  samarbeid mellom klubber og eller samarbeidspartnere som skole, Introduksjonssenter, barnevern, Levekårsteam, Flyktningtjenesten etc.

Målgruppe
Målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Tiltak for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier der økonomi er barriere for deltagelse.

Støtte kan søkes for følgende tiltak:
1. Tiltak for å inkludere jenter med minoritetsbakgrunn
2. Tiltak for å inkludere barn og ungdom med minoritetsbakgrunn
3. Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4. Tiltak for barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne
6. Tiltak for å legge til rette for å øke andelen av ungdommer, voksne og foresatte med innvandrerbakgrunn på idrettsrelaterte kurs for å ta roller som trenere, dommere og ledere.
7. Midler til å dekke treningsavgift, medlemskontingent, utstyr og andre utgifter i forbindelse med idrettsdeltakelse for barn og unge der økonomi er barriere.(egen budsjettmal nederst på siden)
8. Andre idrettstilbud (idrettstilbud som faller utenfor tilbudene nevnt ovenfor)

Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltagerne. Tilskuddet kan ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

Kriterier for idrettslag som søker:

Tiltakene som gis støtte må  understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.

  • Idrettslaget må stå som søker med klubbens kontonr og eget prosjektnr.
  • Idrettslaget må oppføre en inkluderingsansvarlig, som idrettsrådet kan ha dialog med
  • For å kunne søke må tiltaket være styrebehandlet, styreprotokoll må vedlegges søknaden.
  • Tiltakene er rettet inn mot målgruppen.
  • Det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aktivitet.
  • Det skal  ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
  •  Krav til politiattest.
  • Idrettslag som mottar Inkluderingsmidler, plikter å gjøre tiltaket kjent i egen klubb
  • Idrettslaget sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på Drammen idrettsråd sine nettsider og sosiale medier.
  • Forutsetning for behandling av ny søknad for de som er med i ordningen er at frist for rapportering er overholdt.

Tildeling skjer etter at idrettsrådet har fått utbetalt midler fra Kulturdepartementet og Drammen kommune.
Restmidler skal tilbakeføres Drammen Idrettsråd.

Vær oppmerksom på at det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aktivitet (om det søkes flere tiltak)

«Aktiv i idrett«: Søknadsskjema

NB! Det er eget skjema for pkt 7 som må lastes opp i søknaden.

Søknadsskjema-økonomiske-barrierer-Inkludering-i-idrettslag-2020-1-1

Budsjettmal for 2021: budsjettmal-inkludering-i-il (1)
(budsjett, eksempel på budsjett og regnskapsmal)

Ta kontakt, om du ønsker søknadsskjemaet i wordokument for å forberede søknaden.

Ved spørsmål ta kontakt med :
Janne Cecilie Hafskjold samfunnsutvikling idrett
Mobil: 907 47 501/ kontor: 32 20 82 13
www.drammenir.no Facebook Twitter Instagram

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram