Søknadskriterier og skjemaer

Drammen Idrettsråd utlyser NY søknadsrunde til «AKTIV I IDRETT» (Inkludering i idrettslag) for 2019
Søknadsfrist for nye søknader er satt til 13.februar.

Søknadskriterier
Hvem kan søke?
Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) Det er kun Drammensklubber som kan søke til Drammen Idrettsråd. Det oppfordres til å søke  samarbeid mellom flere klubber og eller samarbeidspartnere som skole, Introduksjonssenter, barnevern, Levekårsteam etc.

Målgruppe
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Tiltak for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Støtte kan søkes for følgende tiltak:
1. Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2. Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn
3. Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4. Tiltak for barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne

Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltagerne. Tilskuddet skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

Kriterier for idrettslag som søker:
Tilbudet skal være et tilbud innenfor idrettslagets ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.

 • Idrettslaget må stå som søker med klubbens kontonr og eget prosjektnr.
 • Idrettslaget må oppføre en kontaktperson, som idrettsrådet kan ha dialog med
 • For å kunne søke må tiltaket være styrebehandlet, styreprotokoll må vedlegges søknaden.
 • Tiltakene er rettet inn mot målgruppen.
 • Det skal sendes inn ett søknadsskjema pr aktivitet. Tildeling skjer etter at idrettsrådet har fått utbetalt midler fra Kulturdepartementet og Drammen kommune.
 • Det skal i utgangspunktet ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktivitetene.
 • Alle som jobber direkte med barn og unge i Inkluderingstiltak krever politiattest.
 • Alle idrettslag som mottar støtte må rapportere innenfor frist.
 • Idrettslag som mottar Inkluderingsmidler gjennom Drammens Idrettsråd plikter å gjøre tiltaket kjent i egen klubb
 • Idrettslaget sier automatisk ja til å delta i felles markedsføring av aktivitetskonseptet på Drammen idrettsråd sine nettsider og Facebook.
 • Forutsetning for behandling av ny søknad for de som er med i ordningen er at frist for rapportering er overholdt.
 • Restmidler skal tilbakeføres Drammen Idrettsråd.

Vær oppmerksom på at det nå kun er et søknadskjema for alle:

«Aktiv i idrett«: Søknadsskjema

Budsjettmal for 2019: budsjettmal-inkludering-i-il (1)
(budsjett, eksempel på budsjett og regnskapsmal)

 

Ved spørsmål ta kontakt med :
Janne Cecilie Hafskjold Inkluderingskonsulent
Mobil: 907 47 501/ kontor: 32 20 82 13
www.drammenir.no Facebook Twitter Instagram

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram