Støtteordninger

Tilskuddsportalen – Et viktig verktøy for idretten

Tilskuddsportalen er en nettjeneste om tilskuddsordninger som kommunen tilbyr frivillige lag og foreninger hjemmehørende i Drammen. For å få tilgang til Tilskuddsportalen må du motta en invitasjon fra kommunen på e-post. Kontakt Servicetorget i Drammen kommune, tlf 03008,

e-post:  post.servicetorget@drmk.no

Støtteordninger Informasjon om ordning Målgruppe Frist
Norges Idrettsforbund

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Felles side for alle støtteordninger i NIF

Ulike Ulike
NIF Flykningefondet http://kavlifondet.no/2015/11/idrettsglede-for-unge-flyktninger/

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/57-nye-idrettslag-oppretter-aktivitetstilbud-for-flyktninger/

Aktivitetstilbud for flykninger

 

Drammen Idrettsråd Inkludering i idrettslag. https://www.drammenir.no/category/inkludering-idrettslag/ 6-12 år

13-19 år

April/mai 2017
Spillemidler til utstyr https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ Alle idrettslag/ fleridrettslag 4 nov
LAM midler(Lokale aktivitetsmidler) Grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Kommunal støtte https://www.drammenir.no/sttteordninger/kommunal-stotte/ Grunnstønad antall medlegger. Les retningslinjer mai
Voksenopplæring https://minidrett.nif.no/ Voksne Ulike kurs
Allidrettsskole

 

Informasjon om oppstart av allidrettsskole https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/barneidrett/informasjon-om-hvordan-du-kan-soke-om-oppstartsstotte-eller-utviklingsstotte-til-allidrett.pdf

Søknadsksjema oppstart allidrettsskolehttps://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=13

Barn
Kulturdepartementet

 

https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?term=st%C3%B8tteordninger+for+barn+og+unge Ulike

Inkludering i idrettslag

ulike
Tilskuddsportalen

 

https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Kultur-fritid-og-idrett/Tilskuddsordninger/Tilskuddsportalen-for-lag-og-foreninger/

Meld inn din klubb og du får tilgang til mange nyttige tilskuddsordninger

 

Ulike

Inkludering i idrettslag

Ulike
IMDI http://imdi.no/no/Tilskudd/

http://www.imdi.no/tilskudd/ Tilskudd til frivillige organisasjoner i samarbeid med kommune

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsprosjekter-i-asylmottak/#1.-soknadsfrist

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-frivillig-virksomhet/

Informasjons- og veiledningstiltak/intensjonsavtaler med frivillige organisasjonerhttp://www.imdi.no/tilskudd/informasjon-frivillige-organisasjoner/#1-formal-og-innretning

 

Nye frister 2017 kommer
Mangfold og inkludering http://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/ Inkludering i idrettslag 1 mars/1 juni/ 1 okt
Gjensidigstiftelsen  

 

http://www.gjensidigestiftelsen.no/

 

Fysisk aktivitet

Mestring og læring

Sosial inkl og manfold

Kosthold

Sikkerhet

 

15.sept 2016
Sparebanken øst https://www.oest.no/gavetildeling/

https://www.oest.no/spire/ Søknad spire

1)Forsknings- og utdanningsstipend

2)Kulturstipend

3)Idrettsstipend

 

1) 17 -23 år

2) 15-25 år

3) 15-20 år

1 des 2017

1)1 feb

2)1 sept

3)1 nov

Sparebankstiftelsen DnB NOR https://sparebankstiftelsen.no/

 

idrett 1 feb

1 sept

Fokus Engasjement

 

http://www.danskebank.no/nb-no/om-banken/samfunnsansvar/Samfunn/Pages/DanskeEngasjement.aspx

 

idrett 1.04 2017
Tryg Allmennyttige Stiftelse http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse/index.html

Søknadsskjema: http://www.tryg.no/media/Soeknadsskjema_Tryg_Allmennyttige_Stiftelse_78-12345.pdf

 

idrett

Ingen
 

 

kultur 2017
Dugnadsarbeid DugnadsbankenDugnadsjobb.com    eller               Sportslink.no Inntekter til klubb Løpende
  Samarbeid med Sunaasstiftelsen Send inn forslag
Frivillighetsnorge.no http://www.frivillighetnorge.no/ Ulike målgrupper
NAV- FARGE

NAV- Tilskudd til frivillige organisasjoner

 

 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/FoU+i+NAV

 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+frivillig+arbeid+mot+fattigdom

 

 

 

Se nettside for ulike retningslinjer Nye frister 2017

Følg med

Barne og likestillingsdep https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/bld/tilskudd1/Tilskuddordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342813/ Kultur idrett og frivillighet Ulike støtteordninger
LEGATER/FOND http://www.legatsiden.no/

 

Ulike Ulike frister
Storebrand  

Søknadsskjema: https://www.storebrand.no/storebrand/div_skjema/pamelding.nsf/dukankonkurranse?OpenForm

Samfunnsnyttige tiltak 1 okt 2016
Frifond

 

http://www.frifond.no/

 

kultur
Stormbergstipendet http://www.stormberg.com/blog/tag/stormbergstipendet/ Samfunnsnyttige og humanitære formål

Alle kan søke

MY CALL kulturfond

 

å støtte flerkulturelle initiativ og bidra til at barn og unge kan få oppfylle drømmene sine.
IKEA- nabofondet http://nabofond.ikea.no/

Søknadsskjema på siden

Støtter prosjekter som kan skape glede, engasjement og læring hos barn i nærmiljøet. Fondet støtter særlig vanskeligstilte barn i nærmiljøet.

Støtter ikke idrettsarr

1 april/ 1 oktober
Lydia og Haralds Lyckefond http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2803

Søknadsskjema på siden

15.sept
Prinsesse Märtha Louises Fond

 

http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575

Søknadsskjema: http://www.kongehuset.no/binfil/download2.php?tid=28825

Barn m/funksjonshemming 1 august
Major og advokat Eivind Eckbos Legat

 

http://www.legatsiden.no/

 

Sosiale stipend http://www.legatsiden.no/

Sosiale stipend Ungdom: http://www.legatsiden.no/

Vanskeligstilte barn

Ungdom

 

Ulike frister

Karin Emilie Nielsens stiftelse

 

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=2177

 

 

Vanskeligstilte barn

Lotteri- og stiftelsestilsynet: Norsk Tippings overskudd

 

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/norsk-tippings-overskudd/

 

1 juni 2016
Ulike foreninger Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow, Ulike søknadsfrister

Besøk nettsiden

Ekstrastiftelsen

(Stiftelsen Helse og Rehabilitering)

 

https://www.extrastiftelsen.no/

Frivillighet og helse

Se retningslinjer for samarbeid og mer info på nettsiden

For 2016 er søknadsfrist 15.sept.

Nye frister fra 2017 15 mars/15 sept

DT.fondet http://www.dt.no/arkiv/dt-fondet/s/2-2.1748-1.5292553 Frivillige org 1 mai
Norske sanitetskvinner https://www.sanitetskvinnene.no/?template=foreningssok

Drammen sanitetsforening: drammen.sanitetsforening@gmail.com

 

 

Støtte til vanskeligstilte Løpende
 
Telenorfondet http://www.tek.no/artikler/sok_om_bidrag_fra_telenor-fondet/91980 Idrettslag med forslag til ny teknologi 1 nov
Norges Håndballforbund https://www.gjensidige.no/konsern/om-oss/sponsorvirksomhet?WT.mc_id=advha_11603100105_kon#drakt Barn

Draktsett håndball/fotball

Januar 2017
  Barn og unge

(Realfag, sport og kultur

15 mars,juni,sept og des
Coca cola http://www.coca-cola.no/
 
Sofiens Minde http://www.ssm.no/Okonomisk_stotte_Kultur_og_fritidstiltak-81s.html Kultur og fritidstiltak/funkjsonhemmede 6 juni
Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/tilskudd/implementering-av-faglige-anbefalinger-i-nasjonale-retningslinjer-og-veiledere-pa-rus-og-psykisk-helsefeltet#bakgrunn Psykisk hele og rus 1 mai 2016
Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/stoetteordninger/individuelt_utoeverstipend/page5457.html

http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/stoetteordninger/stipend_til_lag/page5459.html

Utøverstippend

Utøverstippend lag

20 nov 2016 for sommeridretter

Begge stippend

Buskerud Fylkeskommune http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soke-tilskudd/Kultur-og-flerkulturell-virksomhet/Festivaler/
Norges Håndballforbund https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/inkludering1/ Inkludering i idrett håndball/barn og unge med funkskjonsnedsettelse Ta kontakt med Eva Skei
Norges fotballforbund/avd Buskerud https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/flerkulturelle/2016/sok-om-midler-til-aktiviteter-i-mottak/

 

https://www.fotball.no/kretser/buskerud/samfunns–og-verdiarbeid/

Flykninger i mottak

Fokus på jenter

Mai 2016. Se evnt nye frister

Samarbeid

Norges Idrettforbund/idrett for funksjonshemmede https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/aktivitetsmateriellpublikasjoner/

https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/om-idrett/soke-midler/

Idrett for funkskjolshemmede Hjelpematriell

Ulike søknadsfrister