LAM-Lokale aktivitetsmidler.

Søknadsprosessen og søknadskjemaet for LAM, spesialpotter som ligger nederst på siden gjelder ALLE idrettslag i Drammen!!

Kriterier for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2021

Så lenge likebehandling av idrettsområdet fra kommunen sin side ikke har kommet lenger enn det har gjort, finner styret det mest riktig å fordele LAM etter opprinnelige kriterier i hhv. gamle Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Dette for å avverge særlige negative utslag.

For 2021 foreslår derfor styret at man fordeler lokale aktivitetsmidler etter disse prinsippene for hver av de tre opprinnelige kommunene:

For idrettslagene i gml. Drammen (se under for mer info):

 

 1. Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca. 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte aktivitetstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.
 2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.
 3. Inntil 20 % av potten kan benyttes til Aktive lokalsamfunn
 4. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til Paraidrett basert på innrapporterte aktivitetstall i Samordnet rapportering.

  For idrettslagene i gml. Nedre Eiker:

 1. Grunntilskudd kr. 1000,- pr Idrettslag
 2. Resten av summen fordeles som hodetilskudd basert på aktivitetstall fra Samordnet rapportering.

For idrettslagene i gml. Svelvik:

 

 1. Alle idrettslagene berettiget støtte tildeles en grunnstøtte. (i 2020: 50 000 kr)
 2. Idrettslag med allidrett er berettiget en grunnstøtte.
 3. Hodestøtten fordeles 2/3 ungdom og 1/3 barn basert på aktivitetstall fra Samordnet rapportering

Dette er kriteriene for søknader til LAM spesialpotter «Aktive lokalsamfunn»

1) Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Ca 2/3 av det totale beløpet fordeles som hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall. Den eldste gruppen her tildeles dobbelt så mye pr. medlem som den yngste gruppen.

2) For å styre noen av midlene direkte til aktivitet for nevnte aldersgrupper, blir inntil 10 % gitt som støtte til lag som har barneidrettstilbud i tråd med NIFs anbefalinger for dette. Støtte gis til eksisterende og nye godkjente allidrettsskoler.

Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og kommunedeler der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktvitetsnivået blant innbyggerne. Målsetting er å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og unge i aktive lokalsamfunn og livslang idrett og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens medlemmer.

Støtte kan søkes for følgende tiltak:

a) Aktive lokalsamfunn 1 (oppstartsstøtte 1 år)

Det styrker søknaden til potten «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin  lokale skole(r) om levering av fysisk aktivitet i skolen/AKS/SFO. 

b) Aktive lokalsamfunn 2 (videreføring av aktive lokalsamfunn 1)

Forutsetter:

 • Utarbeidet modell for bærekraft i tiltaket.
 • Støtten til Aktive lokalsamfunn gis primært kun 2 år.
 • Målsetting om å være etablert i løpet av tiltakets to første leveår.
 • Samarbeidsavtale med lokal skole

c)Aktive lokalsamfunn 3

Særdeles spennende innovative tiltak som stimulerer til å skape trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og ungdom og som styrker idrettens bidrag i lokalsamfunnet kan vurderes utover støtte på 2 år. 

4. Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)

(Idrettsaktivitet for både medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av de med minoritetsbakgrunn). Tiltak som inkluderer alle barn og unge til uorganisert aktivitet i lokalsamfunnet.

5. Alle Med (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år)

Gratis lavterskeltiltak for å inkludere barn og ungdom uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon for å forebygge utenforskap og økonomiske barrierer for deltagelse. For 2021 vil det vedktlegges å gi støtte til gratis aktivitetstilbud og ikke støtte til kontingentfritak. Støtte til dette kan det søkes om innen ordningen Aktiv i IL og det kommende Fritidskortet som lanseres i august 2021.

6. Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år)

Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og  ta eierskap i utformingen av Aktive lokalsamfunn. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser

7. Inntil 10 % blir fordelt som støtte til lag som aktiviserer PARA utøvere med spesielle behov (bl.a. mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse).

LAM- spesialpotter har søknadsfrist 18.juni. 2021

Søk LAM spesialpotter her: https://form.jotform.com/80143524175956

Forslag til intensjonsavtale:

intensjonsavtale Aktive lokalsamfunn